Privacybeleid

Davids Machines en Speciaal Constructies BV gevestigd aan de Nieuwedijk 59 te Budel,
is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
Davids Machines en Speciaal Constructies B.V.
Nieuwedijk 59, 6021 RL Budel tel. 0495-491586.
Email: info@davidsmachines.nl
www.davidsmachines.nl

Binnen ons bedrijf is geen functionaris Gegevensbescherming aangewezen.
De administratieve afdeling is te bereiken via: e.brouns@davidsmachines.nl of info@davidsmachines.nl.

Persoongegevens:

Davids Machines verwerkt geen persoonsgegevens online omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken wij geen social media plugings. Wel slaan wij persoonsgegevens en adresgegevens op ( N.A.W.-gegevens en emailadressen) op onze eigen interne server en in ons ERP-programma (RidderIQ).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens worden door Davids Machines nooit (op)gevraagd.

Doel en grondslag:

Davids Machines verwerkt nooit Uw persoonsgegevens. Er is geen sprake van advertentie of reclamewerk noch van een nieuwsbrief. De door Davids Machines bewaarde adresgegevens zijn enkel ter afhandeling en facturatie van een aanvraag/opdracht bij ons.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Davids Machines neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van Davids Machines) tussen zit.
Davids Machines gebruikt geen computerprogramma’s of –systemen voor geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn:

Davids Machines bewaart Uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor Uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens:

Davids Machines verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst/opdracht met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals bijvoorbeeld belastingaangifte).

Cookies of vergelijkbare technieken:

Davids Machines gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om Uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft U het recht om de toestemming tot gegevensverwerking van Uw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar hier tegen te maken bij Davids Machines.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van Uw persoonsgegevens of intrekking van Uw toestemming, of bezwaar op de verwerking, sturen naar info@davidsmachines.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door U is gedaan, vragen wij U een kopie van Uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie Uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van Uw privacy.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op Uw verzoek.
Davids Machines en Speciaal Constructies wil U er tevens op wijzen dat U de mogelijkheid heeft of een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging:

Davids Machines neemt de bescherming van Uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als U het idee heeft dat Uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@davidsmachines.nl